งานวิจัยด้านแพะ - แกะ > กิจกรรม และการบริการวิชาการ
กิจกรรมล่าสุด 

 

อบรบมาตรฐานแพะนม วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเทคโนธานี

 

 

 รวมภาพจากการจัดกิจกรรม

 

 

รับฟังการบรรยายโดย รศ.ดร.ปราโมทย์  แพงคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

 

รับฟังวทยากรบรรยายจากกรมปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา

 

 

เจ้าหน้าที่เครือข่ายรับลงทะเบียนการอบรม

 

 

ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครราชสีมา

                                 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556  ณ ห้อง C2-123 อาคารวิชาการ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1      เจาะเลือดเพื่อตรวจหาโรคแท้งติดต่อในแพะ  

 "โครงการแพะโคราชปลอดโรค"  

 

วันที่ 9-13 มีนาคม 2556  เวลา 9.00 - 17.00 น.  ณ บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง        อ. เทพารักษ์ จ. นครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  2  การจัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร (อ.โนนไทย)

 

 

“การจัดการฟาร์มและการรักษาแพะ-แกะเบื้องต้น”

วันที่ 27 เมษายน 2556    ณ ศาลาอเนกประสงค์   ต. โนนไทย  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

......................................................................................................................................................................

09.00-10.30น.

ลักษณะการเลี้ยงแพะ-แกะ และตลาดแพะ-แกะในปัจจุบัน/พันธุ์แพะ-แกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  แพงคำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

 

10.30-10.45น.               

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45-12.00น.               

การจัดการฟาร์มแพะ-แกะเบื้องต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล เยื้องกลาง

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา)

 

12.00-13.00น.           

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-15.00น.            

การจัดการให้อาหาร และพืชอาหารสัตว์

ดร. ศิวพร แพงคำ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

 

15.00-15.20น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15.20-17.00น.

การป้องกัน การรักษาโรค และพยาธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  แพงคำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

 

 
 
รูปภาพการจัดอบรม
 
 
 

 

 

กิจกรรมที่  3  การจัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร (อ.ครบุรี)

 

 

ตารางการอบรมเกษตรกร

“การจัดการฟาร์มและการรักษาแพะ-แกะเบื้องต้น”

วันที่ 15 มิถุนายน 2556   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแชะ  ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

...............................................................................................................................................................................................

09.00-10.30น.

ลักษณะการเลี้ยงแพะ-แกะ และตลาดแพะ-แกะในปัจจุบัน/พันธุ์แพะ-แกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  แพงคำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

 

10.30-10.45น.               

      พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45-12.00น.               

การจัดการฟาร์มแพะ-แกะเบื้องต้น

นายณัฐภาส ศรีพลัง (ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ-แกะ มทส.)

 

12.00-13.00น.           

     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-15.00น.           

การจัดการให้อาหาร และพืชอาหารสัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล เยื้องกลาง

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา)

 

15.00-15.20น.

      พักรับประทานอาหารว่าง

 

15.20-17.00น.

การป้องกัน การรักษาโรค และพยาธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  แพงคำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

 

 
 
รูปภาพการจัดการอบรม วันที่ 15 มิถุนายน 2556   
 
 
 
 

 

 

กิจกรรมที่  4  การจัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร (มหาวิทยาลัย)

 

 

ตารางการอบรมเกษตรกร

“จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ-แกะ ”

ในวันที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารวิชาการ 2 ชั้น1 ห้อง c2- 124 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

...................................................................................................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หัวข้อในการบรรยาย

วิทยากร

7 ก.ย.56

9.00-9.30 น.

กล่าวถึงการจัดการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ-แกะ

ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ

 

9.30-10.00 น.

ชนิดผลิตภัณฑ์+แปรรูป

นายณัฐภาส ศรีพลัง

 

 

   -สารเคมีและสารปรุงแต่ง

 

 

10.00-10.20 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

10.20-12.00 น.

เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูป

ผศ.อ.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ

 

 

   -สุขอนามัย

 

 

 

   -ตลาด (แหล่งขายผลิตภัณฑ์)

 

 

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-15.30 น.

การเชือดและการชำแหละ

 

 

 

   -การทำซากมาตรฐาน

นายสรศักดิ์ ทองแพะ

 

 

   -การแปรรูป

 

 

 

   -การเก็บรักษาและการขนส่ง

 

 

 

 

 

8 ก.ย.56

9.00-10.00 น.

การแปรรูปจากน้ำนมแพะ

 

 

 

   -การทำโยเกิร์ต

 

 

10.00-10.20 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

 

   -การพาสเจอร์ไรส์

 

 

 

  

ผศ.อ.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ

 

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-16.00 น.

การแปรรูปจากเนื้อแพะ

 

 

 

-ไส้อั่ว

 

 

 

-เนื้อสวรรค์

 

 

 

-สเต็ก

 

 

บรรยากาศการ “จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ-แกะ ”

ถ่ายภาพร่วมกันระหว่างผู้อบรมกับวิทยากรและทีมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 7 กันยายน 2556

 - เข้าฟังการบรรยาย

วันที่ 8 กันยายน 2556

- การแปรรูปเนื้อแพะ

-เนื้อสวรรค์

 

 

- เนื้อแพะหมักเกลือ

 

การพาสเจอร์ไรส์นมแพะ

 

 

 

 

 

- เบื้องหลังความอร่อย

บรรยากาศการอบรม