ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และรายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้
สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ.
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2553
จำแนกตามตัวบ่งชี้ (3 กลุ่ม 18 ตัวบ่งชี้)


(download เอกสารทั้งหมด)

ตัวบ่งชี้

รายการหลักฐาน

1.  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

  ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต

     1.        บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
            (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552)
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
         

  1. ตารางที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (บัณฑิตปีการศึกษา 2552) http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
  2.  ตารางที่ 1.2  บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2552 ที่มีงานทำ จำแนกตามประเภทงาน   
       และการได้งานตรงหลักสูตร
 
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
  3. แบบสำรวจภาวะการมีงานทำออนไลน์ (https://reg4.sut.ac.th/registrar/login.asp) http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
     

     2.  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก
         ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
         (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551)
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
        

  1. ตารางที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551
      ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำแนกตามสำนักวิชา
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
  2. รายละเอียดการดำเนินงาน http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
  3. การจำแนกรายข้อคำถามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
  4. ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551   http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

 

     3.     ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
          ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

  1. ตารางที่ 3.1  จำนวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
   2. รายชื่อบทความจากวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
      การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามสำนักวิชา
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

     4.     ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
           ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

         

  1. ตารางที่ 4.1 จำนวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
      ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553  
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
  2. รายชื่อบทความจากวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
      การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามสำนักวิชา
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

 . ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

     5.   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

 

  1. ตารางที่ 5.1 จำนวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปี พ.ศ. 2553 (ม.ค. - ธ.ค. 2553)  http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
  2. รายชื่อบทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ  
      ปี พ.ศ. 2553 (ม.ค. - ธ.ค. 2553) จำแนกตามสำนักวิชา  
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

     6.     งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

  1. ตารางที่ 6.1 จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปีการศึกษา 2553       (พ.ค. 2553 - เม.ย. 2554)  http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
  2. รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปีการศึกษา 2553 
      (พ.ค. 2553 - เม.ย. 2554) จำแนกตามสำนักวิชา
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

     7.       ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

  1. จำนวนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
  2. รายชื่อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามสำนักวิชา http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

 . ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

     8.   ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
           การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

  1. ตารางที่ 8.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนา
      การเรียนการสอน และการวิจัย ปีการศึกษา 2553 
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
  2. รายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่นำความรู้และประสบการณ์
      จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
      จำแนกตามสำนักวิชา 
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

     9.   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
           http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

 

 . ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

    10.   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

         11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

 

 . ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

     12.   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน  http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

           ระดับสำนักวิชาไม่ต้องประเมิน

     1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 16
         อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
     2.  รายงานสัมฤทธิผลการทำงานของสภามหาวิทยาลัย เช่น
          2.1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
          2.2 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
          2.3 รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2553 http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
     3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งhttp://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
     4. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
     5. การเผยแพร่ข้อมูลสภามหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ (http://www.sut.ac.th/ouc/)  
         และข่าวรายวันของมหาวิทยาลัย
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
     6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
         ประจำปี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก 27 หน้า 76)
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

     13.   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

   1. วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของอธิการบดี
        ในวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (1 ส.ค. 2552 – 31 ก.ค. 2556 ปรากฏใน หน้า 53) :
        เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับ
        ดูแลมหาวิทยาลัย รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
        หน้าที่และบทบาทของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
    2. - รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553)
        - รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
          ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 2553 – 31 มี.ค. 2554) 
  
        ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

          - ข้อมูลการดำเนินการตามระบบการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย
            โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย
            ได้กำหนดให้มีกระบวนการ ที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบ
            การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
          - ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดำเนินงานสำคัญ เช่น
            ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ
            โดยเฉพาะการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นมติสภามหาวิทยาลัย
          - ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหาร
            โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมีการดำเนินงานตามระบบ
          - รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
             ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  
             (ปรากฏในส่วนของการติดตามผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
             และปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย)

     14.   การพัฒนาคณาจารย์ http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif 

   1. ระดับคุณภาพอาจารย์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
   2. รายชื่อคณาจารย์ http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

 . ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

     15.   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

   1. รายงานการประเมินตนอง ปีการศึกษา 2553 http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
   2. ายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2553 http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

2.  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

     16.   ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
          16.1     ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif


   1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  
       ฉบับทบทวนช่วงครึ่งปีหลังของแผน (มีนาคม 2553) http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
   2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
   3. รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2553 http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
   4. รายงานการประเมินตนเองของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีการศึกษา 2553 http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
   5. งานประจำตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553 http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
   6. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553 http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
   7. รายงานการประเมินตนเอง  ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2553 http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif
   

          16.2     ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณhttp://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

 

     17.   การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
           ของสถาบัน 
http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

3.  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

     18.   ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ

          18.1     ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif

          18.2     ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน   http://web.sut.ac.th/qa/image/new/new.gif