No Image
   
No Image

จำนวนผู้เยี่ยมชม

343479 ผู้เยี่ยมชม
No Image
 
 Image 
ความเป็นมา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เน้นจัดการศึกษาระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องความต้องการผลผลิตทางด้านกำลังคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย
       ยิ่งไปกว่านั้นพันธกิจพิเศษอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งเป้าไว้ คือการถ่ายทอดและปรับแปลงเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่การพัฒนาระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
       สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดตั้งขึ้นในปี 2536 เพื่อให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม ในแผนที่วางไว้คือการมุ่งไปสู่การเกษตรแบบ Precision agriculture ที่จะนำไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่เน้นการตรวจวัดและวิเคราะห์กระบวนการผลิตอย่างละเอียด เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด
       ด้วยเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดหลักสูตรของสำนักวิชาเน้นหนักในสองด้านคือ เน้นความสำคัญด้านวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ทันสมัยและเน้นให้บัณฑิตได้มีความรู้และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เพียงแค่เป็นพนักงานเหมือนในอดีต สิ่งที่เน้นข้างต้นจะเป็นแนวทางให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
 
ปณิธาน
       สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   มุ่งมั่นเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้นการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 
วิสัยทัศน์
      สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม  และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
ข่าวเทคโนโลยี ข่าวการศึกษา ข่าวเกี่ี่ยวกับสัตว์
No Image No Image
No Image