รายงานการใช้เงินเพื่อการอบรม ประชุม สัมมนา ทางวิชาการ บุคคลากร สวทก.
ป้อนรหัสพนักงาน 6 หลัก : เพื่อดูข้อมูล
(วงเงิน :สายวิชาการ 12,000 บาท สายปฏิบัติการ 5,000 บาท )