การประชุมคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเลือกกรรมการสภาวิชาการ และร่วมใช้สิทธิ์เสนอรายชื่อคณาจารย์เข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย