สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand PSF

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand Professional Standards Framework (Thailand PSF) จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)