การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์แบบผสมผสาน

การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์แบบผสมผสาน

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี