ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีอาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ศ. ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์

   • การพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก (ปีที่ 2)

2. ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ

   • การจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำ อย่างแม่นยำสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีมันสำปะหลังเป็นพืชหลัก
   • การจัดการน้ำแบบแม่นยำสำหรับการผลิตข้าว

3. ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์

   • ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่ฉีดเข้าไข่ไก่ฟักต่อการพัฒนาไปเป็นไก่เนื้อเพศผู้

4. อ.ดร.กมลชนก อำนาจกิติกร

   • การควบคุมแมลงศัตรูข้าวเปลือกและวิเคราะห์คุณภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่