คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อธิการบดี มทส. พร้อมคณะนักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา และผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมรายได้และศักยภาพเกษตรกร . . นครราชสีมา (10 กรกฎาคม 2563) ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา แก่ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ จำนวน 50 คน ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฏาคม 2563 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ SUT Biorefinery Pilot Plant และโครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้มันสําปะหลังโดยการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยกระบวนการไบโอริไฟเบอร์รี่และการผลิตพลาสติกชีวภาพ ณ อาคารศูนย์วิจัยมันสําปะหลัง มทส. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงโคเนื้อ โคราชวากิว ณ โรงเรือนโควากิว ฟาร์มมหาวิทยาลัย