งานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

งานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้นแบบสำหรับสตรีให้นมบุตร จากไม้นมนาง

  2. ภาวะการมีบุตรยาก

  3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้นแบบสำหรับสตรีหลังคลอด จากน้ำมันเมล็ดมะรุม

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

รองคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี