งานวิจัยระบบน้ำอัจฉริยะ

งานวิจัยระบบน้ำอัจฉริยะ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี