งานวิจัยการเพาะกล้าโดยใช้ระบบแสง LED ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

งานวิจัยการเพาะกล้าโดยใช้ระบบแสง LED ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี