มทส. เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตใบกัญชา รุ่นแรก พร้อมส่งต่อวัตถุดิบกัญชาคุณภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตใบกัญชาสายพันธุ์ฝอยทองภูผายล รุ่นแรก ตาม “โครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” หลังเติบโตเต็มใบตามแผนการผลิตวัตถุดิบกัญชา รอบแรกเก็บใบสด รวมน้ำหนัก จำนวน 1,000 กิโลกรัม พร้อมตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งต่อโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในลักษณะใบกัญชาแห้ง จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป อ่านเพิ่มเติม http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20200719

admin

July 17, 2020

ขอความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษา โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เข้าอาคาร การเข้ารับบริการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษา โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เข้าอาคาร การเข้ารับบริการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โปรดเว้นระยะห่างทางสังคม รักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 1-2 เมตร #มทส.การ์ดอย่าตก #เราจะฝ่าวิกฤติโควิดไปด้วยกัน

admin

July 16, 2020

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อธิการบดี มทส. พร้อมคณะนักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา และผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมรายได้และศักยภาพเกษตรกร . . นครราชสีมา (10 กรกฎาคม 2563) ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา แก่ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ จำนวน 50 คน ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 10 – 11 […]

admin

July 10, 2020

รศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี ร่วมสนทนาประเด็นงานวิจัยไก่เนื้อโคราช : อาชีพเลี้ยงไก่ สู้วิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19

รศ. ดร.อมรรัตน์ โมฬี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราชร่วมสนทนากับ อ. กุสุมา โยธาสมุทร ผู้ดำเนินรายการ Thailand Today สถานีโทรทัศน์ NBT World ในประเด็น งานวิจัยไก่เนื้อโคราช : อาชีพเลี้ยงไก่ สู้วิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19   ติดตามการออกอากาศวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 – 21.30 น. หรือผ่านช่องทางการรับชม NBT World Set-top Box (กล่องรับสัญญาณ) GMMz Channel 202 PSI Channel 264 http://live.parliament.go.th/…/18ef3e36c045e24c629d66aba7b6… http://thainews.prd.go.th/en/live

admin

July 3, 2020

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีอาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ศ. ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ การพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก (ปีที่ 2) 2. ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ การจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำ อย่างแม่นยำสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีมันสำปะหลังเป็นพืชหลัก การจัดการน้ำแบบแม่นยำสำหรับการผลิตข้าว 3. ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่ฉีดเข้าไข่ไก่ฟักต่อการพัฒนาไปเป็นไก่เนื้อเพศผู้ 4. อ.ดร.กมลชนก อำนาจกิติกร การควบคุมแมลงศัตรูข้าวเปลือกและวิเคราะห์คุณภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่  

admin

July 2, 2020

การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์แบบผสมผสาน

การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์แบบผสมผสาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

admin

June 30, 2020

งานวิจัยการเพาะกล้าโดยใช้ระบบแสง LED ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

งานวิจัยการเพาะกล้าโดยใช้ระบบแสง LED ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

admin

June 30, 2020

งานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

งานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริม การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้นแบบสำหรับสตรีให้นมบุตร จากไม้นมนาง ภาวะการมีบุตรยาก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้นแบบสำหรับสตรีหลังคลอด จากน้ำมันเมล็ดมะรุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ รองคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

admin

June 30, 2020

งานวิจัยระบบน้ำอัจฉริยะ

งานวิจัยระบบน้ำอัจฉริยะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

admin

June 30, 2020