หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร

และการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)