การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์แบบผสมผสาน

การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์แบบผสมผสาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

admin

June 30, 2020

งานวิจัยการเพาะกล้าโดยใช้ระบบแสง LED ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

งานวิจัยการเพาะกล้าโดยใช้ระบบแสง LED ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

admin

June 30, 2020

งานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

งานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริม การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้นแบบสำหรับสตรีให้นมบุตร จากไม้นมนาง ภาวะการมีบุตรยาก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้นแบบสำหรับสตรีหลังคลอด จากน้ำมันเมล็ดมะรุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ รองคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

admin

June 30, 2020

งานวิจัยระบบน้ำอัจฉริยะ

งานวิจัยระบบน้ำอัจฉริยะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

admin

June 30, 2020