สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
School of Crop Production Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
Asst.Prof.Thitiporn Machikowa, Ph.D.


หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Chief of School

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอำพน
Asst.Prof.Arak Tira-umphon, Ph.D.


อาจารย์
Lecturer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำไร เบือนสันเทียะ
Asst.Prof.Kumrai Buensanteai, Ph.D.


อาจารย์
Lecturer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา รอดดี
Asst.Prof.Jariya Roddee, Ph.D.


อาจารย์
Lecturer
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เอี่ยมลออ
Sukanya Aiamla-or, Ph.D.


อาจารย์
Lecturer
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
Prof.Piyada Alisha Tantasawat, Ph.D.


อาจารย์
Lecturer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย
Asst.Prof.Teerayoot Girdthai, Ph.D.


อาจารย์
Lecturer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก อำนาจกิติกร
Asst.Prof.Kamolchanok Umnajkitikorn, Ph.D.


อาจารย์
Lecturer
อาจารย์ ดร.แหวนพลอย จินากูล
Wanploy Jinagool, Ph.D.


อาจารย์
Lecturer
อาจารย์ ดร.วิศณีย์ โพธิ์หล้า
Wissanee Pola, Ph.D.


อาจารย์
Lecturer

School of Animal Technology and Innovation

Prof.Surinton Boonanuntanasarn, Ph.D.
ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร


หัวหน้าสาขาวิชา
Chief of School
Assoc.Prof.Amonrat Molee, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี


อาจารย์
Lecturer
Asst.Prof.Pipat Lounglawan, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์


อาจารย์
Lecturer
Asst.Prof.Samorn Ponchunchoovong, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์


อาจารย์
Lecturer
Asst.Prof.Jaksuma Pongsetkul, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล


อาจารย์
Lecturer
Papungkorn Sangsawad, Ph.D.
อาจารย์ ดร.ปภังกร ส่างสวัสดิ์


อาจารย์
Lecturer
Assoc.Prof.Pramote Paengkoum, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แพงคำ


อาจารย์
Lecturer
Assoc.Prof.Sutisa Khempaka, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา


อาจารย์
Lecturer
Asst.Prof.Pakanit Kupittayanant, D.V.M., Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์


อาจารย์
Lecturer
Asst.Prof.Wittawat Molee, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี


อาจารย์
Lecturer
Asst.Prof.Satoshi Kubota, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Satoshi Kubota


อาจารย์
Lecturer
Chatsirin Nakharuthai, Ph.D.
อาจารย์ ดร.ฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทัย


อาจารย์
Lecturer

School of Food Technology

Assoc.Prof.Ratchadaporn Oonsivilai, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์


หัวหน้าสาขาวิชา
Chief of School
Assoc.Prof.Manote Sutheerawattananon, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์


อาจารย์
Lecturer
Assoc.Prof.Siwat Thaiudom, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม


อาจารย์
Lecturer
Patcharin Siringan, Ph.D.
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ศิริงาน


อาจารย์
Lecturer
Kitipong Promyo, Ph.D.
อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ พรมโย


อาจารย์
Lecturer
Assoc.Prof.Jirawat Yongsawatdigul, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล


อาจารย์
Lecturer
Assoc.Prof.Sunanta Tongta, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา


อาจารย์
Lecturer
Thanawit Kulrattanarak, Ph.D.
อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์


อาจารย์
Lecturer
Traiphop Phahom, Ph.D.
อาจารย์ ดร.ไตรภพ พาหอม


อาจารย์
Lecturer
Thewika Keeratiburana, Ph.D.
อาจารย์ ดร.เทวิกา กีรติบูรณะ


อาจารย์
Lecturer

School of Biotechnology

Assoc.Prof.Kaemwich Jantama, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา


หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Chief of School
Prof.Nantakorn Boongerd, Ph.D.
ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด


อาจารย์
Lecturer
Assoc.Prof.Rangsun Parnpai, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย


อาจารย์
Lecturer
Assoc.Prof.Apichat Boontawan, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน


อาจารย์
Lecturer
Assoc.Prof.Parinya Noisa, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา


อาจารย์
Lecturer
Pakpoom Boonchuen, Ph.D.
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญชื่น

Lecturer
Prof.Montarop Yamabhai, Ph.D.
ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.มณฑารพ ยมาภัย


อาจารย์
Lecturer
Prof.Nueng Teaumroong, Dr. rer. nat
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง


อาจารย์
Lecturer
Assoc.Prof.Mariena Ketudat-Cairns, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์


อาจารย์
Lecturer
Assoc.Prof.Panlada Tittaburt, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร


อาจารย์
Lecturer
Asst.Prof.Panwong Kuntanawat, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์


อาจารย์
Lecturer