12819336_1013088235395468_5138325639247985485_o
12819336_1013088235395468_5138325639247985485_o
previous arrow
next arrow

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ประกาศสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การรับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมภาษณ์

1. อุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ ipad เพื่อใช้ในการสแกน QR Code หรือเข้าถึงเว็บไซต์รายงานตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์
2. เลขประจำตัวผู้สมัคร เพื่อใช้ในการจองคิว, รายงานตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 66), และแจ้งกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
3. ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1
4. แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio (ถ้ามี)

*** การแต่งกาย : ชุดนักเรียน/นักศึกษา เท่านั้น ***

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับ

ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนรับ (คน)
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2) มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา ใช้ GPAX 4 ภาคเรียน)
3) มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
150
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2) มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา ใช้ GPAX 4 ภาคเรียน)
3) มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
150
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2) มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา ใช้ GPAX 4 ภาคเรียน)
3) มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
150
4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่า ชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ
2) เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3) มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา ใช้ GPAX 4 ภาคเรียน) หรือเทียบเท่าในระบบการคิดคะแนนเฉลี่ยแบบอื่น
4) หากมีคะแนนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษแบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ เช่น TOEFL TOEIC IELT CEFR เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
30

รายละเอียดการรับสมัคร     สมัครเข้าศึกษา


สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครรราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0 4422 4152, 0 4422 4743
โทรสาร 0 4422 4150

 • ช่องทางการสื่อสาร

    

 • แจ้งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
 • แนะนำ/ติชม การให้บริการ
  • แนะนำ/ติชม
  • ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
  • ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักวิชา