คณะผู้บริหารสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับคณะผู้บริหาร Faculty of Agriculture, Yamaguchi University

คณะผู้บริหารสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ รองคณบดี และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์, รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ศิริงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร, และ อาจารย์ ดร.สุกัญญา เอี่ยมละออ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้รับเชิญจาก Faculty of Agriculture for International Exchanges, Yamaguchi University เพื่อเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ วางแผนความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ Professor Hirofumi Miyata คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยยามากุจิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น