สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 1 Portfolio

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับ

ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนรับ (คน)
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2) มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา ใช้ GPAX 4 ภาคเรียน)
3) มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
150
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2) มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา ใช้ GPAX 4 ภาคเรียน)
3) มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
150
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2) มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา ใช้ GPAX 4 ภาคเรียน)
3) มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
150
4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่า ชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ
2) เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3) มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา ใช้ GPAX 4 ภาคเรียน) หรือเทียบเท่าในระบบการคิดคะแนนเฉลี่ยแบบอื่น
4) หากมีคะแนนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษแบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ เช่น TOEFL TOEIC IELT CEFR เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
30

รายละเอียดการรับสมัคร     สมัครเข้าศึกษา