สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการแพลตฟอร์มเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ชั้นยอดทางงานวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)