สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนตุลาคม 2566

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. บทความเรื่อง Effect of carnosine synthesis precursors in the diet on jejunal metabolomic profiling and biochemical compounds in slow-growing Korat chicken
  วารสาร: Poultry Science
  รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี (Corresponding author) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี (Co-author) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Satoshi Kubota (Co-author) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
 1. บทความเรื่อง The use of hot-air oven as an alternative drying method for salted shrimp paste production: Drying profile, fermentation rate, quality, and acceptability
  วารสาร: Drying Technology
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล (Corresponding author) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญชื่น (Co-author) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ