สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ประจำเดือนเมษายน 2567

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนเมษายน 2567  ดังนี้

บทความ Characterization of the non-volatiles and volatiles in correlation with flavor development of cooked goat meat as affected by different cooking methods

วารสาร: Food Science of Animal Resources (Scopus Q1, Percentile ≥ 90)

 • ผศ. ดร.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล (Corresponding author) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • ผศ. ดร.ปภังกร ส่างสวัสดิ์ (Co-author) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • รศ. ดร.ปราโมทย์ แพงคำ (Co-author) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.5851/kosfa.2024.e10

บทความ Microbiota differences of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii) cultured in a recirculating aquaculture system (RAS) – A prototype vertical farming and traditional pond cultured system and their impact on autolysis rate and textural characteristics

วารสาร: Aquaculture (Scopus Q1, Percentile ≥ 90)
Volume 588

 • ผศ. ดร.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล (Corresponding author) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • ศ. ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร (Co-author) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • ผศ. ดร.ภาคภูมิ บุญชื่น (Co-author) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85190354301&origin=resultslist

บทความ Golden Barrel Cactus: Unveiling Its Potential as a Functional Food and Nutraceutical Source

วารสาร: Foods (Scopus Q1, Percentile ≥ 90)
Volume 13, Issue 7

 • รศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ (Corresponding author) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85190089945&origin=resultslist

บทความ Ultrasound-assisted annealing treatment to improve physicochemical and digestive properties of banana flour

วารสาร: Journal of the Science of Food and Agriculture (Scopus Q1, Percentile ≥ 90)

 • อาจารย์ ดร.เทวิกา กีรติบูรณะ (Corresponding author) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85189806698&origin=resultslist

บทความ Bioethanol production from alkali-pretreated cassava stem waste via consolidated bioprocessing by ethanol-tolerant Clostridium thermocellum ATCC 31,924

วารสาร: Biomass Conversion and Biorefinery (Scopus Q2)
Volume 14, Issue 5

 • ผศ. ดร.กำไร เบือนสันเทียะ (Corresponding author) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131052566&origin=resultslist

บทความ The complete chloroplast genome of Mussaenda pubescens and phylogenetic analysis

วารสาร: Scientific Reports (Scopus Q1, Percentile ≥ 90)
Volume 14, Issue 1

 • ผศ. ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย (Corresponding author) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85190760494&origin=resultslist

บทความ Metabolomics reveals the importance of metabolites in Mussaenda pubescens for antioxidant properties and quality traits

วารสาร: Scientific Reports (Scopus Q1, Percentile ≥ 90)
Volume 14, Issue 1

 • ผศ. ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย (Corresponding author) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85190543187&origin=resultslist

บทความ Physicochemical properties, mechanism of action of lycopene and its application in poultry and ruminant production

วารสาร: Frontiers in Veterinary Science (Scopus Q2)

 • รศ. ดร.ปราโมทย์ แพงคำ (Corresponding author) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85189079751&origin=resultslist

บทความ Yogurt ice cream with Bifidobacterium longum subsp. longum TISTR 2195: effects of fat content and prebiotics on physicochemical and rheological properties, ice cream microstructure, and probiotic survival

วารสาร: International Journal of Food Properties (Scopus Q1)
Volume 27, Issue 1

รศ. ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม (Corresponding author) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85191290450&origin=resultslist

บทความ Exploration of nutritional and bioactive peptide properties in goat meat from various primal cuts during in vitro gastrointestinal digestion and absorption

วารสาร: Animal Bioscience (Scopus Q1, Percentile ≥ 90)
Volume 37, Issue 6

 1. ผศ. ดร.ปภังกร ส่างสวัสดิ์ (Corresponding author) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 2. รศ. ดร.ปราโมทย์ แพงคำ (Co-author) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 3. ผศ. ดร.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล (Co-author) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 4. ผศ. ดร.ฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทัย (Co-author) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85192020284&origin=resultslist