สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร.เทวิกา กีรติบูรณะ เนื่องในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จาก วช.

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.เทวิกา กีรติบูรณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เนื่องในโอกาสที่ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการวิจัย "A novel porous cassava starch and its application as an encapsulating agent" จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)