สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2566

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาในสังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มนักศึกษา CWIE นานาชาติดีเด่น
โครงงาน: การประเมิน Mistral Aqua เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อลดแอมโมเนียในน้ำและส่งเสริมการเจริญเติบโตและสีของกุ้ง

2. นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มนักศึกษา CWIE นานาชาติดีเด่น
โครงงาน: การประเมินความต้านทานและการถ่ายทอดพันธุกรรมของยีน pita ที่ควบคุมโรคใบไหม้ในประชากร F3 จากพ่อแม่ MTL859/OM7347