สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.Satoshi Kubota เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.Satoshi Kubota อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป