สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธพงศ์ ศรีมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประธานชมรมสมาธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องในโอกาสได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2566 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์