สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566" สาขาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จากงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th National Animal Science Conference of Thailand: NASCoT 2023) ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก