สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญชื่น เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน UKPSF

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ระดับ Fellow of HEA
โดยมีคณาจารย์พี่เลี้ยง (Mentors) ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตบุตร (SFHEA) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร (SFHEA) หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร