สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565