สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาและเป็นผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ Miss Polina Istomina นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องในโอกาสได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ("Excellent" Grade) ในหลักสูตร Phage Display Biotechnology จากหลักสูตรออนไลน์บนระบบ SUT X-lane ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT) และ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ