สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากกิจกรรม FALLING WALLS LAB THAILAND 2023

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ Miss Waheni Rizki Aprilia นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดนำเสนอไอเดียนวัตกรรม กิจกรรม "Falling Walls Lab Thailand 2023" จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Scii) คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหอการค้าไทยเยอรมัน (GTCC) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร