สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand Professional Standards Framework (Thailand PSF) จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

  1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์