สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำนักวิชาเทคโนโลยี ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป