สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand Professional Standards Framework (Thailand PSF) จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) จำนวน 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร