สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป