สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ เนื่องในโอกาสโครงการวิจัยได้รับรางวัลโครงการดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ในพิธีเปิดตัวโครงการของหน่วยงานไทยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ เนื่องในโอกาสที่โครงการวิจัย "Technologies and Innovations for Improvement of Livestock and Aquaculture Production Efficiency, Product Quality and Added Value, Based on Local Resources to Secure Productions Sustainability" ซึ่งมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นเป็นหน่วยงานผู้อุปถัมภ์โครงการ (Proponent Agency) ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในสาขาโครงการดีเด่นด้านการบริหารจัดการ (Project with Outstanding Management) จากกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในพิธีเปิดตัวโครงการของหน่วยงานไทยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงแรม Capella กรุงเทพมหานคร ซึ่งในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง ผู้ร่วมทีมวิจัยในโครงการฯ ได้เป็นผู้แทนในการขึ้นรับรางวัลดังกล่าว และเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “โครงการของหน่วยงานไทยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ รวมถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการต่อประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และอนุภูมิภาค

ขอขอบคุณภาพจาก กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ