ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2566” จาก ควอท. ร่วมกับ สปอว.

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2566” จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง “Reinventing Thai Higher Education: ‘Forever’ changes” ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าวจาก : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี