สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา ในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ระดับ Fellow of HEA
โดยมีคณาจารย์พี่เลี้ยง (Mentors) ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ (SFHEA) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ (SFHEA) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร